Diane Keaton buys adobe in Tucson’s Barrio Viejo for $1.5 million

May 19, 2018